koginbank

Koginzashi embroidery web magazine from Japan

"Tsugaru Koginzashi "by Setsu Maeda 1973